- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ข้อมูล/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหายไปจากหน้าจอ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
1. ข้อมูลงาน / โปรแกรม ที่อยู่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หายไปจากหน้าจอ 2. เมื่อจะเปิดโปรแกรมสำหรับทำงานเอกสาร จะฟ้องตลอดว่า กรุณารอขณะที่ Windows ทำการกำหนดค่า Microsoft Office Professional Edition 2003 กำลังรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น 3. เมื่อเวลาจะปริ๊นงาน จะให้ Save ตลอดเวลา
สถานที่:
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
ภายใน 9339 , 9338
ผู้แจ้ง:
นางสาวปราณี เกษมสุข
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
24/08/2552 09:20:02
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจาก windows ได้รับความเสียหาย จึงทำการลง windows ใหม่ เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชำนาญ เปตามะนัง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/08/2552 12:36:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th