- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส เห็นควรลงวินโด้ใหม่
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
โดนไวรัสทำลายล้าง เช่น PDF เปิดไม่ได้ และไม่สามารถแสกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารได้ และอื่นๆอีกมากมาย สรุปแล้ว ลงวินโด้ใหม่ดีกว่า...
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 ทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9218
ผู้แจ้ง:
นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วดิษฐ์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
30/07/2563 10:56:40
บันทึกการดำเนินการ:
นัดเข้าแก้ไข 3 สิงหาคม 2563 ทำแล้ว 31/7/63
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/07/2563 15:07:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th