- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ย้ายห้องทำงานใหม่แต่อยากใช้เบอร์เก่า
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เนื่องจากย้ายห้องทำงานหน่วยออกแบบและวางผังใหม่ไปห้องฝั่งตรงข้าม(ห้องประกันคุณภาพเก่า) ลองเสียบเต้ารับโทรศัพท์ปรากฏว่า ไม่มีเสียงสัญญาณโทรศัพท์ด้วย อีกทั้งอยากได้เบอร์โทรศัพท์ภายในเดิม (9260)
สถานที่:
ห้องทำงานหน่วยออกแบบและวางผัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9260
ผู้แจ้ง:
นายเสฏฐวุฒิ พุ่มเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
30/07/2563 10:32:24
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/07/2563 14:31:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th