- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ยังคงใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ ถ้าสาเหตุเกิดจากการปิดไฟของคณะเทคโนอุตฯ จริง รบกวนประสานให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9510658
ผู้แจ้ง:
นางสาวรำไพ โกฎสืบ
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
11/08/2552 10:51:15
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการแก้ไข โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ AP ที่ตึกเทคโน และประสานงานกับทางคณะเทคโน ฯ แล้ว ว่าไม่ให้ดับไฟของอุปกรณ์ และได้ทำการทดสอบการใช้งานที่บ้านพักแล้วสามารถใช้การได้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/08/2552 12:01:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th