- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 เสีย
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์มีสัญญาณเรียกเข้า แต่พอรับสายไม่มีเสียงสนทนาค่ะ
สถานที่:
ห้องธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267090
ผู้แจ้ง:
นางสาวอภิสินี เกรียงศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
30/06/2563 09:39:14
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/06/2563 09:44:22
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th