- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายใน เสีย
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์ 9142 เสียจ้า มีสัญญาณ แต่รับแล้วไม่มีเสียง
สถานที่:
ห้องธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0623874224
ผู้แจ้ง:
นางอภิชนา นิลกำแหง
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
30/06/2563 09:32:51
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/06/2563 09:42:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th