- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง จำนวน 2 เครื่อง
สถานที่:
งานธุรการฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9142
ผู้แจ้ง:
นางสาวภิญญดา พ่วงเฟื่อง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
10/08/2552 11:59:01
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจาก ไม่มีไดร์เวอร์เสียง ดำเนินการลงไดร์เวอร์เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชำนาญ เปตามะนัง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/08/2552 12:27:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th