- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
สถานที่:
ห้องพยาบาล ทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9801
ผู้แจ้ง:
น.ส.ขนิษฐา อิ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
07/08/2552 09:40:33
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากปัญหาด้านระบบไฟทำให้อุปกรณ์เสียหาย กำลังดำเนินการหาอุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เกรียงกมล คำมา
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/08/2552 16:10:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th