- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคาะห์ติดตั้งระบบอินเตอร์เนต
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขณะนี้ทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อุปกรณ์การติดตั้งอินเตอร์เนตเรียบร้อยแล้วรบกวนช่วยมาติดตั้งให้ด้วยค่ะ
สถานที่:
อาคารสารภี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0839289262
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ คงประชา
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
05/08/2552 17:25:45
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้งสาย network
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/08/2552 16:09:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th