- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งระบบโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 9188 (ห้อง ผอ.กองกลาง) ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ระบบโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 9188 (ห้อง ผอ.กองกลาง) ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
ห้องผู้อำนวยการกองกลาง อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9140
ผู้แจ้ง:
นายเกรียงไกร โรยกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
13/05/2563 08:57:38
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/05/2563 10:51:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th