- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สัญญาณไม่ชัดเจน
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์หมายเลข 4216 อาคารสารภี ห้องสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โทรศัพท์สัญญาไม่ชัดเจน ประสานงานติดต่อไม่ได้ยินเสียง
สถานที่:
อาคารสารภี ห้องสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4001
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
04/08/2552 09:33:46
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/08/2552 11:49:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th