- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ หมายเลข 4100 ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ หมายเลข 4100 ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
ห้องรองคณบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4001
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
03/08/2552 10:43:10
บันทึกการดำเนินการ:
สายโทรศัพท์ที่ต่อจากหัวเครื่องไปยังตลับโทรศัพท์ชำรุด ดำเนินการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/08/2552 09:41:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th