- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบเครื่อข่ายและระบบโทรศัพท์ ใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบอินเทอร์เน็ต และ ระบบโทรทัพท์ ของอาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส ไม่สามารถ ใช้การได้
สถานที่:
อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0889239291
ผู้แจ้ง:
นายบุญเตียง จันทาศรี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
วันที่:
01/05/2563 10:19:26
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร และ นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/05/2563 08:51:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th