- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องเปิดไม่ติด
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด และช่วยมาลงโปรแกรมโน๊ตบุ๊คให้ด้วยค่ะ
สถานที่:
งานคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0-5526-7059
ผู้แจ้ง:
น.ส.นิตยา แสงสว่าง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
03/08/2552 09:06:43
บันทึกการดำเนินการ:
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชำนาญ เปตามะนัง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/08/2552 09:25:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th