- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมฯ บูทไม่ได้ ไม่สามารถเข้าระบบทำงานได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องคอมฯไม่สามารถเข้าระบบทำงานได้
สถานที่:
ห้อง ผอ.กองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9120, 9122
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
วันที่:
30/04/2563 17:05:43
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/05/2563 15:20:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th