- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องรีสตาร์ทเองตลอดเวลา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของสนง.หอพัก 1 เครือ่งไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากเครือ่งรีสตาร์ทเองตลอดเวลาจึงไม่สามารถทำงานอะไรได้เลย
สถานที่:
สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267005
ผู้แจ้ง:
นางสาววรกมล นาชอน
ตำแหน่ง:
นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
02/08/2552 13:17:14
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องมีไวรัส จำนวนมาก ทำให้เครื่องรีสตาร์ทเองตลอดเวลา ทำการลง windows ใหม่ เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชำนาญ เปตามะนัง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/08/2552 08:33:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th