- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
power supply ช็อตมีกลิ่นเหม็นไหม้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
power supply ช็อตมีกลิ่นเหม็นไหม้
สถานที่:
สนง.หอพัก
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0635166595
ผู้แจ้ง:
นางหนึ่งฤทัย หัวสี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
14/04/2563 09:48:31
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/04/2563 13:15:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th