- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด , เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
-เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหน้าจอสีดำ Resart เองหลายรอบ เปิดไม่ติด ของห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ ของห้องงานกิจกรรมนักศึกษา
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0805120520
ผู้แจ้ง:
นางศิวาพร สุขชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
24/02/2563 13:27:53
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/03/2563 11:18:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th