- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมเปิดปิดเองบ่อย / และเครื่องตติดมัลแวร์
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมเปิดปิดเองบ่อย / และเครื่องตติดมัลแวร์
สถานที่:
งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9232
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุชจรี สีขุ่ย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
24/02/2563 12:06:37
บันทึกการดำเนินการ:
สแกนไวรัสมัลแวร์ได้ 217 ตัว และแก้คีย์โปรแกรม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/02/2563 15:51:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th