- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ ภายใน และภายนอก เบอร์โทรสลับกัน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์โทรศัพท์ สายนอก หมายเลข 055-267077 กมป. สลับกับ สายนอก หมายเลข 055-267050 งานรับเข้า กบศ. (เวลามีการโทรเข้ามาติดต่อ ) เบอร์ภายใน หากมีการโทรเข้า เบอร์ที่โทรเข้า เบอร์ จะเป็นอีกหมายเลข หนึ่ง ไม่ใช่หมายเลขที่โทรเข้า ค่ะ
สถานที่:
อาคารพิบูลวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267101
ผู้แจ้ง:
นางสาวสาวิตรี กิมิพันธ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
19/02/2563 15:47:16
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/02/2563 10:08:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th