- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
จอคอมไม่ติด
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
จอคอมพิวเตอร์ไม่ติด
สถานที่:
อาคารพิบูลย์วิทย์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
8723
ผู้แจ้ง:
นางสาวพิลาวรรณ ประจำทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่:
17/02/2563 08:43:14
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/02/2563 10:21:13
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th