- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณแฟกซ์และโทรศัพท์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
สัญญาณแฟกซ์ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9223
ผู้แจ้ง:
นายพยงค์ ชัยปาละ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
03/02/2563 09:48:22
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย​ช​นิศ​วรา​ ชู​สนิท​
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/02/2563 16:08:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th