- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ทางงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา ได้ทำบันทึกที่ 2748/2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งพร้อมเดินสายอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ภายใน ลงวันที่ 23 ธ.ค. 62 ส่งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาติ้ดตั้งโทรศัพท์ภายใน
สถานที่:
ห้องงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0948239944
ผู้แจ้ง:
นายกฤตดนัย ไทยสง่า
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่รายวัน
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
24/01/2563 15:41:56
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท,นายสุชิน เขียวเนตรและนายธนกร เปี่ยมสินธุ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/02/2563 10:29:50
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th