- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
การใช้งานขัดข้อง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสไม่สามารถใช้ระบบสแกนไวรัสได้
สถานที่:
ห้องงานวินัยและนิติการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
095-5155396
ผู้แจ้ง:
นางสาวอัจจิมา มาตราเงิน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
21/01/2563 10:05:10
บันทึกการดำเนินการ:
ติดไวรัสจากเว็บ ไม่ร้ายแรง ทำการรีเซ็ต ใช้งานได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/01/2563 15:57:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th