- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
กล่องกระจายสัญญาอินเตอร์เน็ตหลุด
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
กล่องกระจายสัญญาอินเตอร์เน็ตหลุดออกจากบล็อกที่ติดกับฝ้า หลุดห้อยลงมาที่กองบริการการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา อาคาร ร.
สถานที่:
อาคาร ร.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
8785
ผู้แจ้ง:
นายสหรัฐ ทองยัง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
18/01/2563 13:33:22
บันทึกการดำเนินการ:
ติดต่อหน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบรับทราบปัญหาแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/01/2563 16:40:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th