- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณอินเตอร์เน็ต หอพักราชพฤกษ์ ห้อง C308 ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ข้าพเจ้า ผศ. ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง ประธานคณะกรรมการบริหารหอพักราชพฤกษ์ ได้รับแจ้งจาก ผศ.ดร.รุ้งเพชร แข็งแรง ผู้พักอาศัย ให้ช่วยประสาน ศูนย์ไอที ในเรื่องปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้อง C308 ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
หอพักราชพฤกษ์ ห้อง C308
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0815961743 (ผศ.ดร.รุ้งเพชร แข็งแรง)
ผู้แจ้ง:
ว่าที่ร.ต.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
18/01/2563 07:42:23
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแล้ว ณ วันที่ 23 ม.ค.2562 เวลา 11.00น
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/01/2563 16:41:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th