- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
หอพักนันทนิเวศ (ส่วนวังจันทน์) ไม่สามารถใช้ internet ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
หอพักนันทนิเวศ (ส่วนวังจันทน์) ระบบ wifi ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณเน็ต
สถานที่:
หอพักนันทนิเวศ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0994651449
ผู้แจ้ง:
อาจารย์สุขสมาน สังโยคะ
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
13/01/2563 12:23:16
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/02/2563 15:15:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th