- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไมโครโฟนเสียงไม่ดัง ระบบเครื่องเสียงไม่ดี
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ได้เข้าไปสอน คาบ 6-8 ณ ห้อง ม.504 ไมโครโฟนไม่ดัง ระบบเครื่องเสียงไม่ดี คอมพิวเตอร์ใช้การได้ปกติคะ
สถานที่:
ม.504
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0991393938
ผู้แจ้ง:
นางสาวภาวิดา มหาวงศ์
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
04/11/2562 08:42:17
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/11/2562 11:04:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th