- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Windows Update
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
Windows Update ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ (Windows7)
สถานที่:
กองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9126
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวรรณา ด่อนจันทร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
วันที่:
15/10/2562 09:19:47
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ทำการแก้ไข ResetPoint ทำให้ใช้งานได้ หากลงใหม่จะมีโปรแกรมลงใหม่หลายตัว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/10/2562 10:59:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th