- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรมใหม่
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
สถานที่:
งานพัสดุุ อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267109
ผู้แจ้ง:
นางสาววารุณี
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
10/10/2562 14:10:11
บันทึกการดำเนินการ:
HPPAVILION 2 เครื่องลงใหม่เป็น Windows10
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/10/2562 10:53:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th