- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เปิดWord แล้วขึ้นว่ามีหน่วนความจำไม่เพียงพอ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดWord แล้วขึ้นว่ามีหน่วนความจำไม่เพียงพอ
สถานที่:
งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0941616914
ผู้แจ้ง:
นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
10/10/2562 11:09:21
บันทึกการดำเนินการ:
รอย้ายขอมูลเพื่อลงระบบปฏิบัติการใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/10/2562 09:06:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th