- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แก้ปัญหาเว็บเบราเซอร์ Google chorm
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
แก้ปัญหาเว็บเบราเซอร์ Google chorm
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0855922275
ผู้แจ้ง:
นางสาวมยุรี กมลวรเดช
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
08/10/2562 10:03:39
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/10/2562 09:46:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th