- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนย้ายจุดติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
รบกวนย้ายจุดติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 จุด ห้อง PSRU SHOP
สถานที่:
ห้อง PSRU SHOP ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9195 / 9194
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุชสรา พุ่มยิ้ม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานสวัสดิการ
วันที่:
07/10/2562 09:24:09
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท,นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/10/2562 09:24:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th