- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตช้ามากๆ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
กรอกข้อมูลในระบบ PIS ของกองนโยบายและแผนไม่ได้ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตช้า และบางทีก็ค้าง ทำให้บันทึกไม่ได้
สถานที่:
อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม.)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
2000
ผู้แจ้ง:
นายสัญญา ปานแย้ม
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
16/07/2552 13:33:36
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องด้วยขณะนี้มีการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จำนวนมาก กำลังหาทางดำเนินการแก้ปัญหา
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2552 19:06:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th