- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ติดตั่งระบบ Wireless
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาจะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 15 ก.ค. 52 เวลา 13.00 น. ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตประกอบการตรวจประเมินครั้งนี้ แต่ทั้งนี้อาคารศรีพิบูลไม่มีระบบ Wireless จึงขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบดังกล่าวให้สถาบันวิจัยในช่วงเช้าของวันที่ 15 ก.ค.นี้ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
สถานที่:
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
05526700 ต่อ 7200
ผู้แจ้ง:
นายโชคชัย น้อยกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
14/07/2552 15:54:35
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิทและ นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/07/2552 10:57:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th