- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เซ็ทระบบเครื่องปริ้นเตอร์ของโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการฯ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เซ็ทระบบเครื่องปริ้นเตอร์ของโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
สถานที่:
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร ร.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-8394672
ผู้แจ้ง:
นางสาวลัดดา ปิ่นสกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
วันที่:
23/09/2562 10:28:24
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/09/2562 11:16:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th