- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ค้างนาน
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์แล้วจะยังไม่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาอันสั้น ต้องปล่อยค้างไว้นาน เวลาใช้งานเปิด program เพื่อใช้งานคอมจะค้าง (เจมส์ กบค.)
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267093
ผู้แจ้ง:
นายพยงค์ ชัยปาละ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
20/09/2562 09:33:00
บันทึกการดำเนินการ:
ลงวินโดว์ใหม่ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/09/2562 10:02:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th