- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
รบกวนติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ ห้องจำหน่ายสินค้า PSRU SHOP โถงชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
สถานที่:
ห้อง PSRU SHOP โถงชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9190
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุชสรา พุ่มยิ้ม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานสวัสดิการ
วันที่:
10/09/2562 08:35:54
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร และ นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/09/2562 11:26:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th