- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ คือ 7114 7115 7131
สถานที่:
อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7129
ผู้แจ้ง:
นางวีระวรรณ วิเศษสุมน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
04/09/2562 15:58:53
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศ​วรา​ ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/10/2562 10:07:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th