- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในมีปัญหาไม่ได้ยินเสียงสายเรียกเข้า
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในมีปัญหาไม่ได้ยินเสียงสายเรียกเข้า ทุกสาย
สถานที่:
ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
899611051
ผู้แจ้ง:
นางสาวลักขณา ไชยเมือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
02/09/2562 12:05:21
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/09/2562 14:13:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th