- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
จอโปรเจ็คเตอร์ภาพไม่ขึ้น
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจากมีการเรียนการสอนทุกวัน แต่จอโปรเจ็คเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
สถานที่:
อาคารไพรัตน์พืชพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0827665529-0850543617
ผู้แจ้ง:
นางสาวสิริพร ห้าวหาญ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
15/07/2562 13:43:03
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2562 11:48:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th