- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในห้องทำงานไม่มีสัญญาณ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
ห้องพักจนท,แลป 4052
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0803422362
ผู้แจ้ง:
นางสาวภาวินี อินทร์ทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
15/07/2562 09:33:34
บันทึกการดำเนินการ:
ประสานเบอร์เจ้าหน้าที่ 099-3750888
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/09/2562 18:45:56
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th