- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปรินเตอร์มีปัญหา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
สั่งพิมพ์งานจากปรินท์เตอร์ไม่ได้
สถานที่:
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9242
ผู้แจ้ง:
นายกฤตณัฐ สัตยสุนทร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
04/07/2562 13:56:04
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/07/2562 13:30:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th