- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์อืดดดด มาก ทำงานไม่ได้เลย ค้าง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์อืดดดดมาก ถึงขั้นทำงานไมไ่ด้เลย ค้างไปหมด
สถานที่:
งานสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9225
ผู้แจ้ง:
นางสาวโชติกา ส้มส้า
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
12/06/2562 09:37:34
บันทึกการดำเนินการ:
1เนื่องจากวันนี้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ลาป่วย อาจจะเข้าไปดำเนินการเเก้ไขช้านะคะ 2แก้ไขไวรัสแล้ว แต่หากเป็นอีกต้องลงวินโดว์ใหม่เท่านั้น 18/06/2562
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน,นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/06/2562 10:50:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th