- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
microsoft office หมดอายุ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เปิดโปรแกรมแล้ว เกิด popup ขึ้นและแจ้งเตือนว่าจะหมดเวลา
สถานที่:
กมป
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267077
ผู้แจ้ง:
นางสาวนันท์นภัส สุ่มยง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่:
01/06/2562 11:05:14
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/06/2562 11:37:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th