- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ ใช้การไม่ได้ ไอคอนหาย
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
หลังติดตั้งเครื่องปริ้น ไอคอมคอมหายตลอด ปิดเปิดกี่ครั้งทำงานไปไอคอลก้หาย ตลอดเวลา ทำงานไมไ่ด้ค่ะ
สถานที่:
งานสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9225
ผู้แจ้ง:
นางสาวโชติกา ส้มส้า
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
31/05/2562 08:36:05
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/05/2562 15:32:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th