- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
TV ประชาสัมพันธ์กลาง ไฟไม่เข้า (โรงเรียนสาธิตฯ ส่วนสนามบิน)
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
TV ประชาสัมพันธ์กลาง ไฟไม่เข้า หน้าห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตฯ
สถานที่:
โรงเรียนสาธิตฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
ภายใน 1400
ผู้แจ้ง:
นางฉลอม พรมอ่วม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
โรงเรียนสาธิต
วันที่:
07/05/2562 14:37:29
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/05/2562 08:36:00
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th