- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ จำนวน 1 เครื่อง
สถานที่:
สนช
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9434
ผู้แจ้ง:
นางสาวยลลัดดา กองทัพไทย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
วันที่:
17/04/2562 09:21:17
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/04/2562 12:05:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th