- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การลงระบบป้องกันไวรัส
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ช่วยลงโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ด้วยค่ะ
สถานที่:
งานประชุมและพิธีการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9232
ผู้แจ้ง:
น.ส.วรรณา วันทะชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
26/06/2552 11:35:14
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/07/2552 12:44:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th