- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไอคอน และเมนูต่าง ๆ หายไป
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไอคอน และเมนูต่าง ๆ หายไปบ่อย ๆ ต้องรีสตาร์ทใหม่บ่อยครั้ง
สถานที่:
งานสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0821652983
ผู้แจ้ง:
นางสาวนภัสกร ละลอกแก้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
วันที่:
01/03/2562 09:24:33
บันทึกการดำเนินการ:
นักศึกษาฝึกงาน แก้regedit
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/03/2562 14:57:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th